Påven Franciskus satsar på religionsdialogen

Katolska kyrkan är medveten om det värde som ligger i vänskap och respekt mellan män och kvinnor från olika religiösa traditioner. I denna ömsesidighet ligger samhällets framtid, såvitt det vill leva i fred. Det betonade påven Franciskus på torsdagen vid en audiens för plenarmötet med Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) som sammanträtt i Vatikanen under veckan. Mötets tema var ”Medlemmarna i skilda religiösa traditioner och samhället”.

- Vi inser alltmer betydelsen av denna vänskap och respekt, dels för att världen så att säga blir allt mindre, dels för att migrationen som fenomen skapar allt mer kontakter mellan olika människor och grupper från olika traditioner, kulturer och religioner, sade Franciskus.

Påven citerade i sitt tal den på tisdagen offentliggjorda skrivelsen ”Evangelii Gaudium”: En hållning av öppenhet i sanning och kärlek måste känneteckna den interreligiösa dialogen med dem som tillhör icke-kristna religioner, trots olika hinder och svårigheter, i synnerhet fundamentalismer på båda sidor.

Det finns många områden i världen där samlevnaden är besvärlig; politiska och ekonomiska motiv blandas med skillnader i religion och kultur och leder till oförståelse, felgrepp och ångest. Bara dialogen kan övervinna detta: ett möte präglat av vänskap och respekt.

- Att gå in i en dialog innebär inte att ge upp sin egen identitet när man möter den andre, inte heller innebär det att kompromissa med sin tro eller med den katolska moralen. Tvärtom, till den sanna öppenheten hör att i klar och glädjefylld identitet stå fast i sina egna djupaste övertygelser, sade påven.

Därigenom skapar man förståelse för den andre och blir beredd till respektfulla mänskliga relationer, betonade Franciskus. Och därför utesluter inte den interreligiösa dialogen och evangeliseringen varandra utan berikar varandra ömsesidigt.

- Vi tillämpar ingalunda en listig strategi för att vinna troende utan avlägger med glädje och i enkelhet vittnesbörd för den vi tror på och för det som vi är, sade påven.

Den konstruktiva dialogen bidrar dessutom till att övervinna en ytterligare rädsla, nämligen de sekulariserade samhällenas rädsla för religionen. Religion betraktas ofta som onödig och farlig. Åsikten att ett samliv är möjligt bara om man döljer sin egen religion, är vitt spridd, menade Franciskus.

- Men också här gäller: Hur skall det vara möjligt att skapa ett verkligt möte och bygga upp ett verkligt gemensamt hushåll och samtidigt tvinga den ena delen att undertrycka en viktig dimension i hans eller hennes liv?

- Man kan inte åstadkomma syskonskap i laboratoriet...vi måste ha modet och uthålligheten att möta den andre så som vi är. Framtiden ligger i en respektfull samlevnad mellan skillnader, inte i en likriktning efter en enda föregivet neutral tanke, underströk Franciskus.

(Vatikanradion 131128)

 

Vad är religionsdialog?

 

Dialogsituation i DaLat Vietnam    Teologisk motivation för religionsdialog

     I några impressionistiska skisser tecknar Sr Madeleine 

     Fredell OP en teologisk motivation för att vi engagerar oss

     i religionsdialogen. Vad är det i vår egen teologi eller kristna  

     tro som gör dialogen till ett tvingande förhållningssätt?  

     Klicka här så kommer du till texten!

 

 

 

     Religionsdialog: hot eller nådegåva?

     Söndagen den 22 mars 2009 hölls den årliga interreligiösa 

      samtalsdagen i det belgiska benediktinklostret Maredsous. 

      Representanter för judendom, kristendom och islam var

      inbjudna att reflektera över ämnet ”L’interreligieux: une

      menace ou une grâce pour ma foi” – Religionsdialog: hot

      eller nådegåva. Kristen representant var dominikanpater

     Ignace Berten. Som ordenspräst och väl rotad i sin egen tro               

prövar han sin tradition utifrån ”den samtida kulturen” och i ”mötet med andra traditioner av övertygelse och tro”.

 – Texten publicerades i ”Signum” nr 6 2009. Klicka här så kommer du till artikeln!